Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu 2019 m. kovo 28 d. Nr. V-338 bei  įsakymu 2020 m. kovo 30 d. Nr. V-470  „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2012 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. V-552 „Dėl priėmimo į valstybines bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklas, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, tvarkos aprašo patvirtinimo, pakeitimo“ informuojame, kad prašymai mokytis gimnazijoje priimami nuo balandžio 15 d. iki gegužės 30 d.
Papildomai prašymai į laisvas mokymo vietas pagal priešmokyklinio (informacija gali būti patikslinta), pradinio ugdymo programas  priimami nuo birželio 11 d. iki rugpjūčio 26 d; pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 26 d.

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu 2020 m. kovo 30 d. Nr. V-470  „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2012 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. V-552 „Dėl priėmimo į valstybines bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklas, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, tvarkos aprašo patvirtinimo, pakeitimo“ informuojame, kad prašymai mokytis gimnazijoje nuo 2021-09-01 priimami nuotoliniu būdu: užpildžius žemiau pateiktą prašymo formą  arba siunčiant registruotą laišką (kuris registruojamas Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 „Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka).


Prašymų dėl priėmimo mokytis Riešės gimnazijoje nuo 2021-09-01 pateikimo elektroniniu būdu taisyklės

Prašymai mokytis gimnazijoje priimami nuo balandžio 15 d. iki gegužės 30 d. (nuoroda bus aktyvi nurodytu laikotarpiu).

1. Prašymą mokytis gimnazijoje teikia mokyklos vadovui pagal mokykloje teikiamas ugdymo programas (ikimokyklinio, priešmokyklinio (informacija gali būti patikslinta), pradinio, pagrindinio ir vidurinio):
1.1 mokinio/ugdytinio, pageidaujančio mokytis Riešės gimnazijoje nuo 2021-09-01, tėvai/ globėjai,
1.2. mokinio/ ugdytinio, norinčio tęsti mokymąsi toje pačioje mokykloje pagal aukštesnę ugdymo programą (priešmokyklinio ugdymo grupės ugdytinis pageidaujantis mokytis 1 klasėje, 4-os klasės mokinys – 5 klasėje, 8-os klasės mokinys – I (9) klasėje, II (10)-os klasės mokinys – III (11) klasėje) tėvai/globėjai.
2. Vyresnių nei 14 metų vaikų prašymą mokytis gimnazijoje teikia  vienas iš tėvų /globėjų arba vaikas, turintis vieno iš tėvų /globėjo raštišką sutikimą.
3. Prašymo pateikimo elektroniniu būdu instrukcija:
3.1. Paspauskite ant nuorodos: (nuoroda bus aktyvi nuo 2021-04-15)
3.2. Užpildykite pateiktą prašymo formą.
3.3. Patikrinkite užpildytą prašymo formą.
3.4. Patvirtinkite, kad pateikti duomenys yra teisingi.
3.5. Paspauskite mygtuką „PATEIKTI  PRAŠYMĄ“. Į Jūsų ir Riešės gimnazijos elektroninį paštą bus automatiškai išsiųstas laiškas su užpildyta prašymo forma, kuriame  fiksuojami prašymo sukūrimo data ir laikas. Jei elektroninio laiško su prašymo forma negavote, tuomet pasitikrinkite elektroninių laiškų „SPAM“ katalogą.
3.6. Jūsų prašymas bus gautas ir užregistruotas, atsižvelgiant į prašymo formos sukūrimo datą ir laiką.
3.7. Prašome, Jums patogiu laiku, pasibaigus karantinui, datos bus nurodytos atskiru pranešimu, atvykti į Riešės gimnaziją ir pasirašyti gautą į Riešės gimnazijos  el. paštą prašymą.
3.8. Atvykus į gimnaziją, pasibaigus karantinui, datos bus nurodytos atskiru pranešimu,  prie  prašymo  reikia  pateikti:
3.8.1. gimimo liudijimą ar vaiko asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba notaro patvirtintą šio dokumento kopiją;
3.8.2. leidimą gyventi Lietuvoje (išskyrus Lietuvos Respublikos piliečius);
3.8.3. kitus dokumentus, patvirtinančius pirmumo kriterijus.
3.9. Pateikdami  prašymą dėl mokymosi Riešės gimnazijoje sutinkate kad duomenys būtų naudojami  prašymo dokumento generavimui, prašymo registravimui, mokinių priėmimo komisijos darbo metu sudarant mokinių sąrašus, paskirstant į klasės.
Pažymime, kad tiek tėvų/globėjų, tiek asmenų asmens duomenys pateikti prašyme dėl mokymosi gimnazijoje, bus kaupiami ir saugomi Riešės gimnazijoje. Duomenų saugojimo bei naudojimo tikslas - identifikuoti asmenis, pateikusius  prašymą, bei asmenis, dėl kurių buvo pateiktas prašymas, taip pat naudoti asmenų duomenis  mokinių priėmimo komisijos darbo metu.
Šis prašymas nebus viešinamas ir/ ar kitaip atskleidžiamas tretiesiems asmenims, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytas išimtis.
Galimi pasirašymo ir dokumentų pateikimo būdai:
1. prašymas pasirašomas ir dokumentai pateikiami atvykus į gimnaziją. Pasibaigus karantinui, datos bus nurodytos atskiru pranešimu, atvykti į Riešės gimnazijos raštinę (kabinetas 1.27, Riešės gimnazija, Beržų g. 2a, Riešės kaimas, Vilniaus r., LT-14266);
2. prašymas pasirašomas kvalifikuotu elektroniniu parašu ir kartu su dokumentų kopijomis pateikiamas elektroniniu paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.;
3. prašymas pasirašomas ir kartu su dokumentais išsiunčiamas registruotu laišku: Riešės gimnazija, Beržų g. 2a, Riešės kaimas, Vilniaus r., LT-14266.
Pastaba: prašymų priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupes tvarka gali keistis dėl galimo centralizuoto prašymų priėmimo, esant pokyčiams apie tai informuosime papildomai.

Informuojame, kad vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 14 d. „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo“ nutarimu Nr. 1418 ugdymą organizuojame:
•    ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programose rekomenduojama dalyvauti tik tiems vaikams, kurių tėvai (įtėviai, globėjai) neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu. Ugdymas vaikams pagal  priešmokyklinio ugdymo programą kontaktiniu būdu vykdomas nuo 2021 m. sausio 6 d.
•    ikimokyklinis, priešmokyklinis ugdymas vykdomi, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas;  
•    ugdymas mokiniams, besimokantiems pagal pradinio ugdymo programą, po pradinukų atostogų, nuo 2021 m. sausio 4 d., vykdomas nuotoliniu būdu;
•    ugdymas mokiniams, besimokantiems pagal pagrindinio ugdymo ir vidurinio ugdymo programas nuo 2021 m. sausio 6 d. vykdomas nuotoliniu būdu;
•    neformalusis vaikų švietimas vykdomas nuotoliniu būdu;
•    švietimo pagalba teikiama nuotoliniu būdu.  
Asmenys aptarnaujami nuotoliniu būdu, prašome kreiptis el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. arba telefonu  (85) 2469879.
Pagarbiai
administracija

Informuojame, kad vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ nutarimu Nr. 1226 ugdymą organizuojame:
•    ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis ugdymas vykdomi, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas;  
•    ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programose rekomenduojama dalyvauti tik tiems vaikams, kurių tėvai (įtėviai, globėjai) neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu;
•    mokiniams, besimokantiems pagal pradinio ugdymo programą, atostogos skelbiamos nuo 2020 m. gruodžio 14 d. iki 2021 m. sausio 3 d.;
•    ugdymas gimnazijoje pagal pagrindinio ugdymo ir vidurinio ugdymo programas vykdomas nuotoliniu būdu;
•    priešmokyklinio ugdymo grupių vaikams bei mokiniams, besimokantiems pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas Žiemos atostogos nuo 2020-12-23 iki 2021-01-05.
•    neformalusis vaikų švietimas vykdomas nuotoliniu būdu;
•    švietimo pagalba teikiama: ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupių vaikams bei pradinio ugdymo mokiniams kontaktiniu būdu, mokiniams besimokantiems pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas nuotoliniu būdu.  Kontaktiniu būdu švietimo pagalba vykdoma užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

Asmenys aptarnaujami nuotoliniu būdu, prašome kreiptis el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. arba telefonu (85) 2469879.

Pagarbiai
administracija

Informuojame, kad vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos 2020 m. lapkričio 25 d. „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo“ nutarimu Nr. 1310 suderinus su Gimnazijos taryba,  ugdymo procesas organizuojamas:
nuo 2020 m. lapkričio 30 d. iki gruodžio 17 d.:
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikai ugdomi gimnazijoje kontaktiniu būdu;
1-4 klasių mokiniai mokosi gimnazijoje pagal klasės tvarkaraštį;
5-8 klasių, I-II ir III-IV (9-12) gimnazijos klasių mokiniai mokosi nuotoliniu būdu (namuose).
Pagarbiai
administracija

Riešės gimnazijos teritorijoje pradėti montuoti CRAMO darželio moduliai. Informuojame, kad prašymai į gimnazijos darželio grupes priimami raštinėje (jei anksčiau jau esate rašę prašymą dėl darželio Bukiškio progimnazijos ar Avižienių ikimokyklinio ugdymo skyriuose, papildomo prašymo rašyti nereikia).


Informuojame, kad nuo 2020 m. rugsėjo 28 d.  Riešės gimnazijoje taikysime dalinį nuotolinį ugdymą.
Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2020 m. rugpjūčio 28 d.  raštu Nr. SR-3965 „Dėl ugdymo organizavimo nuotoliniu būdu ekstremalioje situacijoje“ bei Pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendruoju ugdymo plano 2020-2021 m. m. 602 p., suderinus su Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Regioninių mokyklų skyriumi bei Gimnazijos taryba,  priėmėme sprendimą  dalį ugdymo proceso nuo 2020 m. rugsėjo 28 d. iki 2020 m. gruodžio 23 d. (jei nebus kitų Vyriausybės sprendimų) įgyvendinti nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu: 6-8 klasių mokiniams skiriant 4 savaites (nuotolinio mokymo), I-II, III gimnazijos klasių mokiniams – 8 savaites (nuotolinio mokymo).
 
Priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytiniai, 1-4, 5-ų klasių mokiniai ir IV-ų gimnazijos klasių mokosi grupinio kasdienio mokymosi forma gimnazijoje.

Riešės gimnazijos Bukiškio progimnazijos skyriaus mokiniai ir ugdytiniai  visą laikotarpį iki 2020 m. gruodžio 23 d. (jei nebus kitų Vyriausybės nurodymų) mokosi grupinio kasdienio mokymosi forma skyriuje.


Ugdymo proceso organizavimas nuo 2020 m. rugsėjo 28 d.

Mokymo nuotoliniu būdu taisyklės


Pagarbiai
administracija


Informuojame, kad 2020 m. rugsėjo 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo nuostata dėl visuotinės priešmokyklinio ugdymo programos ir pirmokų nemokamo maitinimo, pagal kurią nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. mokiniai, kurie mokosi visose mokyklose, įskaitant nevalstybines mokyklas ir darželius, pagal priešmokyklinio ugdymo programą (toliau – priešmokyklinukai) ar pagal pradinio ugdymo programą pirmoje klasėje (toliau – pirmokai), įgyja teisę į nemokamus pietus, nevertinant šeimos pajamų. Šią teisę įgyja ir globojami vaikai, todėl dėl nemokamo maitinimo mokiniams gali kreiptis ir vienas iš vaiko globėjų.

Kad pirmokui ar priešmokyklinukui būtų skirti nemokami pietūs naujais 2020/2021 mokslo metais, tėvai (globėjai) turi pateikti prašymus. Prašymus galima pradėti teikti jau nuo 2020 m. liepos 1 d.

Užpildytą prašymą-paraišką gauti socialinę paramą mokiniams (SP-11(A) forma pridedama) galima pateikti el. būdu per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą www.spis.lt arba mokyklos, kurioje mokinys mokosi, administracijai. Mokyklos administracija gautą pareiškėjo užpildytą prašymą-paraišką ne vėliau kaip kitą darbo dieną perduoda Socialinės paramos skyriui paštu arba elektroninėmis ryšio priemonėmis (elektroninėmis priemonėmis teikiamas prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą).

Prašymo-paraiškos gauti mokinių nemokamą maitinimą nevertinant pajamų SP-11 (A) forma parsisiuntimui (PDF dokumentas)

Prašymus-paraiškas galima teikti šiais būdais:
– el. būdu per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą www.spis.lt;
– mokyklos, kurioje mokinys mokosi, administracijai.

Mokinių vežimas mokykliniu autobusu organizuojamas vadovaujantis LR švietimo įsakymu (Nr.XIII – 2764) ir Mokinių vežimo mokykliniu autobusu tvarkos aprašu patvirtintu LR švietimo ir mokslo ministro 2016 m. birželio 30 d. įsakymu NR. V-620.
Vadovaujantis šiais dokumentais, į mokyklą  pavežami mokiniai, besimokantys priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo klasėse, kurie gyvena toliau  kaip 3 km. nuo mokyklos. Prašymai pateikiami iki 2020 m. liepos 1 d. Karantino metu skenuoti prašymai siunčiami į gimnazijos el. paštą adresu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.  Prašymai pateikti po liepos 1 d. bus nagrinėjami tik išimties tvarka. Sąrašai ir maršrutai sudaromi rugsėjo 1 d.
Pirmą rugsėjo savaitę mokinių vežimas vykdomas, vadovaujantis 2019 -2020 m.m. sąrašais ir maršrutais.

PRAŠYMAS DĖL PAVEŽĖJIMO MOKYKLINIU AUTOBUSU

Paieška