Kviečiame I-uoju etapu priimtų mokytis į Riešės gimnazijos  ar Bukiškio progimnazijos 5-8 klases ir Riešės gimnazijos I-III (9-11)  klases, mokinių tėvus, atvykti į Riešės gimnaziją (adresu: Beržų g. 2A, Riešės k. Avižienių sen., Vilniaus r.) pasirašyti sutartis nuo 2022 m. birželio 28 d. iki 2022 m. liepos 15 d. nuo 8.00 val. iki 11.00 val. ir nuo 12.00 val. iki 15.00 val. Sutartys pasirašomos 1.27 kab.  Kilus klausimams, prašome skambinti Tel. 852469879.

I-uoju etapu priimtų mokytis į Riešės gimnazijos 5-8 klasėse, I-III gimnazijos klasėse prašymų registracijos numeriai

Priimtų mokytis mokinių, Riešės gimnazijos Bukiškio progimnazijos skyriaus 5-8 klasėse, registracijos numerių sąrašas

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu 2019 m. kovo 28 d. Nr. V-338 bei  įsakymu 2020 m. kovo 30 d. Nr. V-470  „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2012 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. V-552 „Dėl priėmimo į valstybines bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklas, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, tvarkos aprašo patvirtinimo, pakeitimo“ informuojame, kad prašymai mokytis gimnazijoje priimami nuo balandžio 15 d. iki gegužės 30 d. nuotoliniu ar kontaktiniu būdu.
Papildomai prašymai į laisvas mokymo vietas pagal  pradinio ugdymo programas  priimami nuo birželio 15 d. iki rugpjūčio 26 d; pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 26 d.

Prašymų dėl priėmimo mokytis Riešės gimnazijoje nuo 2022-09-01 pateikimo taisyklės:
1. Prašymą mokytis gimnazijoje teikia mokyklos vadovui pagal mokykloje vykdomas ugdymo programas (pradinio, pagrindinio ir vidurinio):
1.1 mokinio/ugdytinio, pageidaujančio mokytis Riešės gimnazijoje nuo 2022-09-01, tėvai/ globėjai,
1.2. mokinio/ ugdytinio, norinčio tęsti mokymąsi toje pačioje mokykloje pagal aukštesnę ugdymo programą (priešmokyklinio ugdymo grupės ugdytinis pageidaujantis mokytis 1 klasėje, 4-os klasės mokinys – 5 klasėje, 8-os klasės mokinys – I (9) klasėje, II (10)-os klasės mokinys – III (11) klasėje) tėvai/globėjai.
2. Vyresnių nei 14 metų vaikų prašymą mokytis gimnazijoje teikia  vienas iš tėvų /globėjų arba vaikas, turintis vieno iš tėvų /globėjo raštišką sutikimą.

3. Prašymai priimami Riešės gimnazijoje adresu: Beržų g. 2A, Riešės k., Avižienių sen., 1.27 kab. Teikiant prašymą pridėti šiuos dokumentus:
3.1. gimimo liudijimą ar vaiko asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba notaro patvirtintą šio dokumento kopiją;
3.2. leidimą gyventi Lietuvoje (išskyrus Lietuvos Respublikos piliečius);

3.3. deklaruotos gyvenamosios vietos pažymą;

3.4. kitus dokumentus, patvirtinančius pirmumo kriterijus.
3.2. Pateikdami  prašymą dėl mokymosi Riešės gimnazijoje sutinkate, kad duomenys būtų naudojami  prašymo dokumento generavimui, prašymo registravimui, mokinių priėmimo komisijos darbo metu sudarant mokinių sąrašus, paskirstant į klasės.
Pažymime, kad tiek tėvų/globėjų, tiek asmenų asmens duomenys pateikti prašyme dėl mokymosi gimnazijoje, bus kaupiami ir saugomi Riešės gimnazijoje. Duomenų saugojimo bei naudojimo tikslas - identifikuoti asmenis, pateikusius  prašymą, bei asmenis, dėl kurių buvo pateiktas prašymas, taip pat naudoti asmenų duomenis  mokinių priėmimo komisijos darbo metu.
Šis prašymas nebus viešinamas ir/ ar kitaip atskleidžiamas tretiesiems asmenims, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytas išimtis.

 

Kviečiame I-uoju etapu priimtų mokytis į Riešės gimnazijos ar Bukiškio progimnazijos 1-4 klases, mokinių tėvus, atvykti į Riešės gimnaziją (adresu: Beržų g. 2A, Riešės k. Avižienių sen., Vilniaus r.) pasirašyti sutartis nuo 2022 m. birželio 15 d. iki 2022 m. birželio 23 d. nuo 8.00 val. iki 11.00 val. ir nuo 12.00 val. iki 15.00 val. Sutartys pasirašomos 1.27 kab.  Kilus klausimams, prašome skambinti Tel. 852469879.


I-uoju etapu priimtų mokytis į Riešės gimnazijos pirmas klases  prašymų registracijos numeriai

I-uoju etapu priimtų mokytis į Riešės gimnazijos antras klases prašymų registracijos numeriai

I-uoju etapu priimtų mokytis į Riešės gimnazijos trečias klases prašymų registracijos numeriai

I-uoju etapu priimtų mokytis į Riešės gimnazijos ketvirtas klases prašymų registracijos numeriai

Priimtų mokytis mokinių, Riešės gimnazijos Bukiškio progimnazijos skyriaus 1-4 klasėse, registracijos numerių sąrašas

Informuojame, kad šiuo metu į Riešės gimnazijos (modulio) ikimokyklinio ugdymo grupes priėmimas nevyksta, nes nėra laisvų vietų.

Informuojame, kad priėmimas į priešmokyklinio ugdymo grupes vykdomas vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. T3-38 „Dėl Centralizuoto vaikų priėmimo į Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir aptarnaujamų teritorijų nustatymo“ nustatytais kriterijais, tvarka ir aptarnaujamų teritorijų paskirstymu“. Prašymai į priešmokyklinio ugdymo grupes 2022-2023 mokslo metams  teikiami sistemoje www.registruok.lt iki 2022 metų balandžio 1 d., išskyrus atvejus, kai  ugdytinis lanko Riešės gimnazijos Bukiškio progimnazijos skyriaus ikimokyklinio ugdymo  grupę ir ruošiasi lankyti priešmokyklinio ugdymo grupę tame pačiame skyriuje, tuomet tėveliai prašymą turi teikti Riešės gimnazijai (adresas: Beržų g. 2a, Riešės k., Avižienių sen., Vilniaus r., el. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.)

Vadovaujantis LR Socialinės paramos mokiniams įstatymo Nr. X-686 1,5,10,11,12,13 ir 15 str. pakeitimo įstatymu 2020 m. gruodžio 23 d. Nr. XIV-130, nuo rugsėjo mėn. 1 d. priešmokyklinukams, pirmokams ir antrokams nemokami pietūs mokykloje bus organizuojami be atskiro prašymo, nevertinant gaunamų pajamų. Nurodytiems mokiniams nemokami pietūs skiriami be atskiro vieno iš mokinio tėvų, globėjų ar kitų bendrai gyvenančių pilnamečių asmenų kreipimosi. Jeigu šios paramos poreikio nėra, vienas iš mokinio tėvų, globėjų ar kitų bendrai gyvenančių pilnamečių asmenų informuoja (tiesiogiai arba elektroninio ryšio priemonėmis klasės mokytoją) apie šios paramos atsisakymą, nurodydami mokinio vardą, pavardę, gimimo datą, klasę patvirtindamas, kad atsisako skirtos paramos. Jeigu atsisakius paramos atsirado jos poreikis, vienas iš mokinio tėvų, globėjų ar kitų bendrai gyvenančių pilnamečių asmenų kreipiasi (tiesiogiai arba elektroninio ryšio priemonėmis į klasės mokytoją) dėl šios paramos skyrimo, nurodydamas mokinio vardą, pavardę, gimimo datą, klasę, nuo kada parama turi būti skiriama.  Mokiniams nemokamas maitinimas skiriamas iki mokslo metų ugdymo proceso pabaigos.
Prašymus dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo vertinant pajamas 2021-2022 m.m. galima teikti savivaldybės, kurios teritorijoje LR gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka deklaruoja gyvenamąją vietą arba yra įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, administraciją, o jeigu vieta nedeklaruota ir nėra įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, - į savivaldybės, kurios teritorijoje faktiškai gyvena, administraciją (socialinių išmokų skyrių) tiesiogiai, paštu arba elektroniniu būdu. Mokinio tėvai, globėjai užpildo patvirtintos formos prašymą – paraišką, prideda reikalingus dokumentus ir kt. Mokiniams mokykloje gali būti teikiama šių rūšių socialinė parama, vertinant pajamas:
•    Nemokamas maitinimas (pusryčiai, pietūs, pavakariai ir maitinimas mokyklose organizuojamose vasaros poilsio stovyklose. Kad mokinys gautų nemokamą maitinimą mokyklos organizuojamoje stovykloje, pareiškėjas teikia prašymą – paraišką soc. išmokų sk. nuo kalendorinių metų gegužės 1 d;
•    Parama mokinio reikmenims įsigyti, (prašymas – paraiška teikiama soc. išmokų sk. iki kalendorinių metų spalio 5 d.)
Mokiniams nemokamas maitinimas vertinant pajamas skiriamas iki mokslo metų ugdymo proceso pabaigos, o IV gimnazijos klasių mokiniams - iki brandos egzaminų sesijos pabaigos.


Riešės gimnazijos administracija


Prašymai dėl mokinių pavežėjimo mokykliniu autobusu pateikiami iki 2021 m. liepos 7 d. Karantino metu skenuoti prašymai siunčiami į gimnazijos el. paštą adresu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.   Sąrašai ir maršrutai sudaromi rugsėjo 1 d.
Nuo rugsėjo 1 d. iki rugsėjo 10 d. mokinių vežimas vykdomas, vadovaujantis 2020 -2021 m. m. sąrašais ir maršrutais.

Riešės gimnazijos mokinių (ugdytinių) važiavimo geltonuoju mokykliniu autobusu tvarka

Prašymo „Dėl pavežėjimo mokykliniu autobusu“ forma

Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. balandžio 26 d. įsakymas Nr. V-616 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2016 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. V-620 „Dėl mokinių vežimo mokykliniu autobusu tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

Informuojame, kad pasikeitė  prašymų priėmimo į priešmokyklinio ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo grupes tvarka.  Prašymai priimami centralizuotai. Prašymai teikiami per Centralizuoto vaikų priėmimo į savivaldybių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes informacinę sistemą https://www.registruok.lt/

Vaikų registravimo sistemos „Registruok.lt” vartotojo vadovas

Riešės gimnazijos teritorijoje pradėti montuoti CRAMO darželio moduliai. Informuojame, kad prašymai į gimnazijos darželio grupes priimami raštinėje (jei anksčiau jau esate rašę prašymą dėl darželio Bukiškio progimnazijos ar Avižienių ikimokyklinio ugdymo skyriuose, papildomo prašymo rašyti nereikia).

Paieška