Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu 2019 m. kovo 28 d. Nr. V-338 bei  įsakymu 2020 m. kovo 30 d. Nr. V-470  „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2012 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. V-552 „Dėl priėmimo į valstybines bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklas, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, tvarkos aprašo patvirtinimo, pakeitimo“ informuojame, kad prašymai mokytis gimnazijoje priimami nuo balandžio 15 d. iki gegužės 30 d. nuotoliniu ar kontaktiniu būdu.
Papildomai prašymai į laisvas mokymo vietas pagal  pradinio ugdymo programas  priimami nuo birželio 15 d. iki rugpjūčio 26 d; pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 26 d.

Prašymų dėl priėmimo mokytis Riešės gimnazijoje nuo 2022-09-01 pateikimo taisyklės:
1. Prašymą mokytis gimnazijoje teikia mokyklos vadovui pagal mokykloje vykdomas ugdymo programas (pradinio, pagrindinio ir vidurinio):
1.1 mokinio/ugdytinio, pageidaujančio mokytis Riešės gimnazijoje nuo 2022-09-01, tėvai/ globėjai,
1.2. mokinio/ ugdytinio, norinčio tęsti mokymąsi toje pačioje mokykloje pagal aukštesnę ugdymo programą (priešmokyklinio ugdymo grupės ugdytinis pageidaujantis mokytis 1 klasėje, 4-os klasės mokinys – 5 klasėje, 8-os klasės mokinys – I (9) klasėje, II (10)-os klasės mokinys – III (11) klasėje) tėvai/globėjai.
2. Vyresnių nei 14 metų vaikų prašymą mokytis gimnazijoje teikia  vienas iš tėvų /globėjų arba vaikas, turintis vieno iš tėvų /globėjo raštišką sutikimą.

3. Prašymai priimami Riešės gimnazijoje adresu: Beržų g. 2A, Riešės k., Avižienių sen., 1.27 kab. Teikiant prašymą pridėti šiuos dokumentus:
3.1. gimimo liudijimą ar vaiko asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba notaro patvirtintą šio dokumento kopiją;
3.2. leidimą gyventi Lietuvoje (išskyrus Lietuvos Respublikos piliečius);

3.3. deklaruotos gyvenamosios vietos pažymą;

3.4. kitus dokumentus, patvirtinančius pirmumo kriterijus.
3.2. Pateikdami  prašymą dėl mokymosi Riešės gimnazijoje sutinkate, kad duomenys būtų naudojami  prašymo dokumento generavimui, prašymo registravimui, mokinių priėmimo komisijos darbo metu sudarant mokinių sąrašus, paskirstant į klasės.
Pažymime, kad tiek tėvų/globėjų, tiek asmenų asmens duomenys pateikti prašyme dėl mokymosi gimnazijoje, bus kaupiami ir saugomi Riešės gimnazijoje. Duomenų saugojimo bei naudojimo tikslas - identifikuoti asmenis, pateikusius  prašymą, bei asmenis, dėl kurių buvo pateiktas prašymas, taip pat naudoti asmenų duomenis  mokinių priėmimo komisijos darbo metu.
Šis prašymas nebus viešinamas ir/ ar kitaip atskleidžiamas tretiesiems asmenims, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytas išimtis.

 

Paieška