2014 – 2015 m. m. Riešės gimnazijos mokinių komanda dalyvavo Ugdymo plėtotės centro įgyvendinamame Europos Komisijos Mokymosi visą gyvenimą programos projekte MARCH (angl. Make Science Real in Schools). Projekte dalyvauja partneriai iš 7 šalių (Bulgarijos, Graikijos, Jungtinės Karalystės, Lietuvos, Portugalijos, Serbijos ir Vokietijos). Projekto tikslas – pateikti gamtamokslinio ugdymo mokyklose apžvalgą, padėti kurti Mokymosi visą gyvenimą programos tema ir turiniu susijusių projektų tinklą, skatinti įžvalgų, gerosios praktikos, taikant inovatyvias metodikas gamtos mokslų ugdymui, sklaidą. Projekte dalyvavo 25-ių Lietuvos mokyklų mokinių komandos. Mokyklų komandos pasirinko po 2 tiriamuosius darbus (biologijos, chemijos, fizikos ar integruoto gamtos mokslų kurso), kuriuos atliko keliais būdais: naudodami realias priemones ir prietaisus, šias priemones ir prietaisus naudodami kartu su kompiuterine laboratorija, naudodami virtualią laboratoriją.

2014 – 2015 m. m., 2015 – 2016 m. m. ir 2016 – 2017 m. m. Riešės gimnazijos komanda dalyvauja Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro organizuojamame projekte „Antinikotininis klubas“. Projekto tikslas - sudaryti jaunimui galimybę gauti efektyvią pagalbą ir palaikymą norint mesti arba nepradėti rūkyti.

2015 m. balandžio – gegužės mėnesiais Riešės gimnazijos mokinių komanda dalyvavo visuomeninės organizacijos „Gelbėkit vaikus“ įgyvendiname Europos socialinio fondo finansuojamame projekte „Prekybos vaikais prevencijos priemonių sukūrimas ir įgyvendinimas Lietuvoje“ Nr. VP-1.3-SADM-01-K-02-001.

Riešės gimnazijos Bukiškio pradinio ugdymo skyriaus priešmokyklinio ugdymo grupės auklėtiniai įgyvendina tarptautinę socialinių įgūdžių programą ,,Zipio draugai“.
Programa „Zipio draugai“ moko vaikus, kaip įveikti kasdienius sunkumus, suvokti ir kalbėti apie savo jausmus, ieškoti būdų su tais jausmais susitvarkyti.
Programa remiasi šešių pasakojimų ciklu, pavadintu ,,Zipio draugai". Zipis yra vabaliukas, o jo draugai – keletas mažų vaikų. Pasakojimuose jie susiduria su daugumai vaikų pažįstamais dalykais: draugyste, bendravimu, vienatve, priekabiavimu, pasikeitimų ir netekties, susidūrimo su dar nepatirtais dalykais  išgyvenimu. Kiekvienas pasakojimas ryškiai spalvingai iliustruotas.
Programą yra patvirtinusi Pasaulinė sveikatos organizacija bei programoje dalyvaujančių šalių vyriausybės.

Riešės gimnazija dalyvauja Tarptautinėje programoje, kurią vykdo VŠĮ „Vaiko labui“. Programa „Obuolio draugai“ padeda ugdyti vaikų socialinius ir emocinių sunkumų įveikimo gebėjimus: moko vaikus suvokti ir kalbėti apie jausmus, pasakyti tai, ką nori pasakyti, įdėmiai išklausyti, susidraugauti ir išsaugoti draugystę, kreiptis pagalbos ir padėti aplinkiniams, įveikti vienišumą, atstūmimą, patyčias ar priekabiavimą, spręsti konfliktus, lengviau išgyventi pasikeitimus, netektis ir netgi mirtį.

2014-2015 m.m. Riešės gimnazija dalyvaus Erasmus+ programos projekte „Riešės gimnazijos pedagogų kvalifikacijos kėlimas“. Erasmus+ programa siekiama užtikrinti teigiamą ir tvarų poveikį švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto sričių politikai ir praktikai, vykdant įvairias Programoje numatytas veiklas, skatinančias pokyčius ir naujoves tiek instituciniu, tiek sistemos lygmeniu.
Pagrindinis Riešės gimnazijos projekto tikslas- kelti pedagogų personalo kvalifikaciją bei tobulinti mokymo ir mokymosi procesą ieškant naujų mokymo metodų bei įgyjant daugiau žinių ir praktinių įgūdžių mokant vaikus su specialiaisiais poreikiais.  Kitas tikslas - užmegzti ir palaikyti ryšius su kitomis tarptautinėmis ugdymo organizacijomis, mokytis iš kitų šalių patirties, dalintis naudinga informacija, įgyvendinti naujų idėjų sklaidą Vilniaus miesto ir rajono mastu.
Siekiant įgyvendinti organizacijos tikslus pedagogai bus siunčiami į profesinio tobulėjimo kursus, kuriuose bus pateikiama naujausia mokymo metodika bei praktiniai užsiėmimai.  Taip pat bus galimybė stebėti pamokas vidurinėje mokykloje. Taigi, mokytojai ne tik įgaus teorinių žinių, bet galės ir praktiškai pamatyti kitokias pamokas, nei savo gimtojoje šalyje. Tuo pačiu metu praplės savo akiratį, sužinos apie kitos šalies kultūrą ir patobulins kalbinius įgūdžius, kas yra aktualu ne tik kalbų mokytojams, bet ir kitų dalykų specialistams, kuomet pastaruoju metu itin plačiai bendraujama su kitų šalių institucijomis.

Riešės gimnazijos ir Riešės gimnazijos Bukiškio pradinio ugdymo skyriaus ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo grupių auklėtiniai dalyvauja Lietuvos futbolo federacijos ir Masinio futbolo asociacijos ilgalaikės vaikų futbolo vystymo programos „Sugrąžinkime vaikus į stadionus“ projekte.

Riešės gimnazija dalyvauja projekto „Mokinių jaunųjų tyrėjų atskleidimo ir ugdymo sistemos sukūrimas“ II etape. Projektu siekiama sukurti veiksmingą neformaliojo gamtamokslinio ir technologinio švietimo bei lavinimo sistemą, kuri aprėptų visas šalies mokyklas, padėtų formuoti mokslinę pasaulėžiūrą, plėtoti kūrybines mokinių galias, atskleisti ir ugdyti talentus.
Vykdant šį Projektą gimnazija turės galimybę įsitraukti į jaunųjų tyrėjų paiešką ir ugdymą, bus populiarinami gamtos mokslai ir technologijos. Tai padės spręsti aktualią jaunimo laisvalaikio problemą, suteiks daugiau saviraiškos galimybių gabiems vaikams bei skatins rinktis tyrėjo profesiją. Projektą vykdo Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras. Projektas finansuojamas pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras, įgyvendindamas valstybės planavimo projektą „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas“ šiais metais pradėjo  IV-ąjį Olweus patyčių prevencijos programos diegimo etapą bendrojo ugdymo mokyklose, kuriame dalyvauja ir Riešės gimnazija.  Olweus programos tikslas – mažinti patyčių ir kitokio asocialaus elgesio apraiškas, mokant visą mokyklos personalą atpažinti, pastebėti patyčias ir tinkamai į jas reaguoti.


 

Riešės gimnazijos mokiniai dalyvauja Lietuvos bioetikos komiteto organizuojamame projekte „Paauglių burnos higienos gerinimo būdų efektyvumo tyrimas“.