Riešės gimnazija dalyvauja Gamintojų ir Importuotojų Asociacijos bei VšĮ „Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacijos“ projekte „Mes rūšiuojam“. Projekto tikslas – skatinti ir mokyti visuomenę rūšiuoti ir rinkti atskirai EEĮ, NB bei pakuočių atliekas, jų nešalinti su kitomis atliekomis, mažinti aplinkos taršą minėtomis atliekomis, šviesti ir informuoti visuomenę. Ugdyti Moksleivius, Moksleivių šeimos narius, mokytojus ir bendruomenes teisingai tvarkyti EEĮ, NB bei pakuočių atliekas.

Riešės gimnazija dalyvauja ES fondų lėšomis finansuojamame projekte „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra” (IPUP) 2-e etape. Modelio esmė – Riešės gimnazijos Bukiškio pradinio ugdymo skyriaus ikimokyklinio ugdymo grupių inovatyvus ugdymas.

Riešės gimnazija vykdo projektą „Riešės gimnazijos universalaus daugiafunkcinio sporto aikštyno įrengimas“, kurio metu bus įrengta moderni krepšinio aikštelė gimnazijos stadione.

Riešės gimnazija dalyvauja ilgalaikiame projekte „Visa Lietuva skaito vaikams“. Tai nauja švietėjiška ir socialinė iniciatyva (Lietuvoje – nuo 2011 m.), ilgalaikis projektas, skirtas visos Lietuvos žmonėms, besirūpinantiems mūsų šalies ateitimi. Iniciatyva yra įgyvendinama Lietuvai pasirašius tarptautinę deklaraciją „All of Europe reads to kids“. Ši iniciatyva: skatina vaikų, paauglių ir suaugusiųjų ryšių stiprinimą, gerina vaikų emocinę sveikatą bei intelekto vystymąsi; skatina vaikus saugiai ir įdomiai augti; atkreipia visuomenės dėmesį į skaitymo balsu naudą, ragina skaityti vaikams balsu kasdien bent po 20 minučių; propaguoja skaitymo kultūrą šeimose, ugdymo įstaigose, bibliotekose, ragina vaikus bei jaunimą dalyvauti įvairiose skaitymo akcijose; kelia išsilavinimo bei pilnaverčio dalyvavimo edukacijos ir kultūros srityse kompetencijų lygį; prisideda prie individualios ir bendros gyvenimo kokybės.

Riešės gimnazija dalyvauja Tarptautinėje programoje , kurią vykdo VŠĮ „Vaiko labui“. Programa „Obuolio draugai“ padeda ugdyti vaikų socialinius ir emocinių sunkumų įveikimo gebėjimus: moko vaikus suvokti ir kalbėti apie jausmus, pasakyti tai, ką nori pasakyti, įdėmiai išklausyti, susidraugauti ir išsaugoti draugystę, kreiptis pagalbos ir padėti aplinkiniams, įveikti vienišumą, atstūmimą, patyčias ar priekabiavimą, spręsti konfliktus, lengviau išgyventi pasikeitimus, netektis ir netgi mirtį.

Riešės gimnazija dalyvauja Paramos vaikams centro vykdomoje programoje . Programa „Antras žingsnis“ - tai socialinius - emocinius įgūdžius ugdanti bei stiprinanti programa. Jos esmė - mažinti vaikų agresyvų elgesį, išmokyti vaikus  susitvarkyti su savo jausmais, atsispirti impulsyviam elgesiui, išspręsti konfliktus, išspręsti problemas ir suprasti savo elgesio pasekmes.

Riešės gimnazija dalyvavo Lietuvos muziejų asociacijos projekte . Muziejų ir bendrojo lavinimo mokyklų nacionalinis partnerystės tinklas“. Projektu siekiama suformuoti nacionalinį muziejų ir mokyklų bendradarbiavimo tinklą, kurio dėka muziejai ir mokyklos sutelks savo kompetencijas ir išteklius per neformaliojo švietimo paslaugų plėtrą tobulinti pilietinio ir tautinio ugdymo procesą.

Riešės gimnazija dalyvauja projekte „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“.
Projekto tikslas – siekti Nacionalinės profesinio orientavimo sistemos plėtros ir dermės, užtikrinant ugdymo karjerai tęstinumą ir prieinamumą bei lygias galimybes visiems švietimo sistemos dalyviams.

Programos tikslas – sudaryti galimybes Lietuvos mokykloms efektyvinti savo veiklą, stiprinti savarankiškumą ir plėtoti lyderystę
Programos uždaviniai:

  • tobulinti mokyklų organizacinius modelius;
  • tobulinti mokyklos administravimą, taikant informacines komunikacines technologijas.

Riešės gimnazija dalyvavo valstybinių ir savivaldybių bendrojo lavinimo mokyklų  „Mokyklų tobulinimo programos plius“ projekte „Technologijų, menų ir gamtos mokslų mokymo infrastruktūra“. Šio projekto metu gimnazija gavo fizikos, technologijų, chemijos, biologijos, dailės šiuolaikines mokymo priemones bei organizacinę techniką.

Riešės gimnazija dalyvavo Europos Sąjungos Struktūrinių Fondų paramos valstybinių ir savivaldybių bendrojo lavinimo mokyklų  „Mokyklų tobulinimo programos plius“ projekte „Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų modernizavimas“. Šio projekto metu atnaujinti bibliotekos baldai, įkurta moderni skaitykla, įgyta organizacine technika.