Menu Close

Viešieji pirkimai

Riešės gimnazijos 2024 m. viešųjų pirkimų planas

Riešės gimnazijos viesiuju pirkimų aprašas nuo 2023 m.

Riešės gimnazijos 2023 m. pirkimų ataskaita

Riešės gimnazijos metinis viešųjų pirkimų planas

_______________

RIEŠĖS GIMNAZIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA 

Riešės gimnazijos viešųjų pirkimų komisija

  • pritaria ar nepritaria parinktam pirkimo būdui, nagrinėja parengtus ir suderintus pirkimo dokumentus;
  • Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka rengia susitikimus su tiekėjais;
  • atlieka vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą;
  • vertina tiekėjų kvalifikacinius duomenis, vadovaudamasi pirkimo dokumentuose nustatytais kriterijais ir procedūromis; priima sprendimą dėl kiekvieno paraišką ar pasiūlymą pateikusio tiekėjo kvalifikacinių duomenų ir kiekvienam jų raštu praneša apie šio vertinimo rezultatus;
  • esant reikalui, atlieka tiekėjų kvalifikacinę atranką;
  • derasi su tiekėjais dėl kainos ir kitų pasiūlymo sąlygų;
  • nagrinėja, vertina ir palygina tiekėjų pateiktus pasiūlymus; perduoda pranešimus tiekėjams;
  • nustato Viešųjų pirkimų įstatymo, įstaigos viešųjų supaprastintų pirkimų taisyklių ir kitų viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka laimėjusius pasiūlymus;
  • įstatymų nustatyta tvarka nagrinėja tiekėjų rašytines pretenzijas ir teikia išvadas, paaiškinimus įstaigos direktoriui. Sprendimą dėl pretenzijos, remdamasis Komisijos išvadomis ir/ ar Komisijos pirmininko paaiškinimais, priima įstaigos direktorius;
  • komisija atlieka kitus su pirkimo procedūromis susijusius veiksmus, neprieštaraujančius Viešųjų pirkimų įstatymui ir kitiems viešuosius pirkimus reglamentuojantiems teisės aktams.

Riešės gimnazijos viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas

 

 

Skip to content