Menu Close

Priėmimas į gimnaziją

___________________________________
MOKINIO UNIFORMOS DĖVĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

Mokinio uniforma – mokinių bendrystės, pagarbos gimnazijai, jos tradicijoms simbolis, aprangos
kultūros ugdymo dalis.

Mokyklinę uniformą rekomenduojama dėvėti visiems 1-4, 5-8 ir I-IV klasių  mokiniams. Mokinių uniformų dėvėjimo tvarkos aprašą galite rasti čia.

Mokinių uniformų dėvėjimo tvarkos aprašas sudarytas remiantis Gimnazijos Mokinių tarybos inicijuotų apklausų rezultatais, Gimnazijos tarybos posėdžių nutarimais.

Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupės vaikams bei didelių ir labai didelių specialiųjų
ugdymosi poreikių turinčių mokinių klasėse ši nuostata negalioja.

Mokinių uniformos pavyzdžiai:

1-4 klasių mokiniams (apranga mėlynos spalvos):

Uniformos užsakymas - "Lidata"    Uniformos užsakymas - "Lidata"

5-8 klasių ir I-IV klasių mokiniams (spalva pasirinktinai) :

_____________________________
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu ir Riešės gimnazijos mokinių (ugdytinių) vežimo mokykliniu autobusu tvarkos aprašu, kviečiame teikti prašymus dėl vaikų pavėžėjimo paslaugos suteikimo 2023-2024 m.m. Prašymai teikiami elektroniniu paštu: registracija@riesesgimnazija.lt arba atvykus Gimnazijos raštinę (3.03 kabinetą).
Tėvai (globėjai, rūpintojai) pageidaujantys, jog jų vaikams būtų suteikta pavežimo mokykliniu autobusiuku paslauga, turi ne vėliau kaip iki 2023 m. rugpjūčio 01 d. užpildyti ir raštu (įskaitant pranešimus elektroniniu paštu) pateikti tinkamai užpildytą ir pasirašytą Prašymą dėl vežimo mokykliniu autobusu paslaugų teikimo.
Dėmesio: vėliau  nagrinėjami tik naujai atvykusių mokinių prašymai.
Priedai:
Kilus klausimams dėl mokinių pavėžėjimo kviečiame skambinti socialinei pedagogei Renatai Buividavičienei telefonu: + 370 677 53995 .
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Daugiau informacijos apie Atvirų durų dieną galite rasti čia.

Informacija dėl prašymų priėmimo mokytis Riešės gimnazijoje pateikimo

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. V-511  „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2012 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. V-552 „Dėl priėmimo į valstybines bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklas, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Švietimo ir mokslo ministerija, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ bei Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023
m. balandžio 4 d. įsakymu Nr. V-455 „Dėl Riešės gimnazijos ir Bukiškio progimnazijos aptarnavimo teritorijų nustatymo“, informuojame, kad prašymai mokytis gimnazijoje priimami nuo balandžio 15 d. iki gegužės 30 d.

Iki 2023 m. gegužės 30 d. prašome papildomai pateikti šiuos dokumentus:
– gimimo liudijimą ar vaiko asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (jo kopiją);
– leidimą gyventi Lietuvoje (išskyrus Lietuvos Respublikos piliečius);
– vaiko įgyto išsilavinimo pažymėjimą arba mokymosi pasiekimų pažymėjimą (išskyrus jau
besimokančius Riešės gimnazijos mokinius/ugdytinius). Šie pažymėjimai gali būti pateikiami
pasibaigus 2022-2023 mokslo metams;
– pažymą apie vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) ir paties vaiko deklaruotą gyvenamąją vietą;
– kitus dokumentus, patvirtinančius Mokinių priėmimo tvarkoje nustatytus pirmumo kriterijus.
Dokumentų kopijos pateikiamos elektroniniu paštu: registracija@riesesgimnazija.lt.

Papildomai priimami prašymai į laisvas mokymo vietas:
– pagal  pradinio ugdymo programas  priimami nuo birželio 11 d. iki rugpjūčio 26 d.,
– pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 26 d.

Prašymai teikiami, kai:
– pageidaujama mokytis Riešės gimnazijoje (nuo 2023 m. rugsėjo 1 d.) pagal Riešės gimnazijoje
teikiamas ugdymo programas (pradinio, pagrindinio ir vidurinio);
– pageidaujama tęsti mokymąsi (nuo 2023 m. rugsėjo 1 d.) Riešės gimnazijoje pagal aukštesnę
ugdymo programą (priešmokyklinio ugdymo grupės ugdytinis pageidaujantis mokytis pirmoje
klasėje, 4-os klasės mokinys – 5 klasėje, 8-os klasės mokinys – I(9) klasėje, II(10)-os klasės
mokinys – III(11) klasėje).

Dokumentai Gimnazijoje registruojami pagal dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles,
patvirtintas Lietuvos vyriausiojo archyvaro (2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V- 118).
Kilus klausimams kviečiame kreiptis el. paštu: info@riesesgimnazija.lt arba tel.: +370 5
2469779.

Mokinių priėmimo tvarka į Riešės gimnaziją

Riešės gimnazijos Mokinių priėmimo komisijos sudėtis

LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ministrės įsakymas dėl Riešės gimnazijos  ir Bukiškio progimnazijos  aptarnaujamų teritorijų

Riešės gimnazijos mokinių pavėžėjimo mokykliniu autobusu tvarkos aprašas

 

 

 

Skip to content