Menu Close

Priėmimas į gimnaziją

Prašymų dėl priėmimo mokytis Riešės gimnazijoje nuo 2024-09-01 pateikimo tvarka

Vadovaudamiesi  Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. V-511  „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2012 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. V-552 „Dėl priėmimo į valstybines bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklas, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Švietimo ir mokslo ministerija, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, informuojame, kad prašymai mokytis Riešės gimnazijoje priimami

nuo balandžio 15 d. iki gegužės 30 d.

 Prašymus mokytis Riešės gimnazijoje nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. pagal vykdomas ugdymo programas (t.y. pradinio, pagrindinio ir vidurinio) teikia mokinio/ugdytinio tėvai (globėjai, rūpintojai) gimnazijos direktoriui.

Prašymo pateikimo instrukcija:
– paspauskite ant nuorodos: registracija.riesesgimnazija.lt  (nuoroda bus aktyvi nuo 2024 m. balandžio 15 d.);
– užpildykite sistemoje pateiktą prašymo formą;
– atidžiai patikrinkite užpildytą prašymo formą;
– patvirtinkite, kad pateikti duomenys yra teisingi;
– paspauskite mygtuką „PATEIKTI  PRAŠYMĄ“.

 

Į Jūsų nurodytą ir Riešės gimnazijos elektroninį paštą registracija@riesesgimnazija.lt  bus automatiškai atsiųstas laiškas su užpildyta prašymo forma, kurioje  fiksuojama prašymo sukūrimo data ir laikas. Jei elektroninio laiško su prašymo forma negavote, tuomet pasitikrinkite elektroninių laiškų „SPAM“ katalogą.

Jūsų prašymas Riešės gimnazijoje bus gautas ir užregistruotas, atsižvelgiant į prašymo formos sukūrimo datą ir laiką.

Užpildžius prašymą, elektroniniu paštu registracija@riesesgimnazija.lt pateikiami šie dokumentai:

deklaruotos gyvenamosios vietos pažyma (iki 2024 m. gegužės 30 d. (įkaitytinai);

– leidimas gyventi Lietuvoje (išskyrus Lietuvos Respublikos piliečius);

– vaiko įgyto išsilavinimo pažymėjimas arba mokymosi pasiekimų pažymėjimas (išskyrus jau besimokančius Riešės gimnazijos mokinius/ugdytinius). Šie pažymėjimai teikiami pasibaigus 2023-2024 mokslo metams, bet ne vėliau kaip iki 2024 m. rugpjūčio 26 d. (įskaitytinai) ;

– kiti dokumentai, patvirtinantys pirmumo kriterijus (žr.  https://www.riesesgimnazija.lt/wp-content/uploads/2023/04/Priemimo-tvarka.pdf).

Papildomai priimami prašymai į laisvas mokymo vietas:

– pagal  pradinio ugdymo programas  priimami nuo birželio 11 d. iki rugpjūčio 26 d.,
– pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 26 d.

Prašymai teikiami, kai:
– pageidaujama mokytis Riešės gimnazijoje (nuo 2024 m. rugsėjo 1 d.) pagal Riešės gimnazijoje
teikiamas ugdymo programas (pradinio, pagrindinio ir vidurinio);
– pageidaujama tęsti mokymąsi (nuo 2024 m. rugsėjo 1 d.) Riešės gimnazijoje pagal aukštesnę
ugdymo programą (priešmokyklinio ugdymo grupės ugdytinis pageidaujantis mokytis pirmoje
klasėje, 4-os klasės mokinys – 5 klasėje, 8-os klasės mokinys – I(9) klasėje, II(10)-os klasės
mokinys – III(11) klasėje).

Informuojame, kad pateikdami  prašymą dėl mokymosi Riešės gimnazijoje sutinkate, kad Jūsų pateikti duomenys būtų naudojami  prašymo dokumento generavimui, prašymo registravimui, sudarant mokinių sąrašus, paskirstant į klases.

Duomenų naudojimo tikslas – identifikuoti asmenis, pateikusius  prašymą, bei asmenis, dėl kurių buvo pateiktas prašymas, taip pat naudoti asmenų duomenis  mokinių priėmimo komisijos darbo metu.
Jūsų pateiktas prašymas dėl priėmimo į Riešės gimnaziją platformoje :  https://www.riesesgimnazija.lt/registracija  nebus viešinamas ir/ ar kitaip atskleidžiamas tretiesiems asmenims, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytas išimtis.

Dokumentai Gimnazijoje registruojami pagal dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, patvirtintas Lietuvos vyriausiojo archyvaro (2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V- 118).

Kilus klausimams kviečiame kreiptis el. paštu: registracija@riesesgimnazija.lt arba tel.: +370 52469779.

Riešės gimnazijos mokinių priėmimo komisijos sudėtis

Mokinių priėmimo tvarka

LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ministro įsakymas dėl Riešės gimnazijos  ir Bukiškio progimnazijos  aptarnaujamų teritorijų

Riešės gimnazijos mokinių pavėžėjimo mokykliniu autobusu tvarkos aprašas

————————————————

Gerbiami Tėveliai (Globėjai, Rūpintojai)!
Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. V-511  „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2012 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. V-552 „Dėl priėmimo į valstybines bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklas, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Švietimo ir mokslo ministerija, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ bei Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. balandžio 4 d. įsakymu Nr. V-455 „Dėl Riešės gimnazijos ir Bukiškio progimnazijos aptarnavimo teritorijų nustatymo“, informuojame, kad iki 2024 m. vasario 15 d. (įskaitytinai) priimami prašymai į priešmokyklinio ugdymo klases. 
Prašymai teikiami:
 – vaikų Tėveliai (Globėjai, Rūpintojai), kurie šiuo metu ugdomi Riešės gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriuje  ir nori tęsti vaiko ugdymą pagal priešmokyklinio ugdymo programą, pildo prašymą gimnazijoje (3.02 kabinete);
– vaikų Tėveliai (Globėjai, Rūpintojai), kurie šiuo metu ugdomi kitoje įstaigoje, teikia prašymus sistemoje https://www.registruok.lt.
________
___________________________________
MOKINIO UNIFORMOS DĖVĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

Mokinio uniforma – mokinių bendrystės, pagarbos gimnazijai, jos tradicijoms simbolis, aprangos
kultūros ugdymo dalis.

Mokyklinę uniformą rekomenduojama dėvėti visiems 1-4, 5-8 ir I-IV klasių  mokiniams. Mokinių uniformų dėvėjimo tvarkos aprašą galite rasti čia.

Mokinių uniformų dėvėjimo tvarkos aprašas sudarytas remiantis Gimnazijos Mokinių tarybos inicijuotų apklausų rezultatais, Gimnazijos tarybos posėdžių nutarimais.

Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupės vaikams bei didelių ir labai didelių specialiųjų
ugdymosi poreikių turinčių mokinių klasėse ši nuostata negalioja.

Mokinių uniformos pavyzdžiai:

1-4 klasių mokiniams (apranga mėlynos spalvos):

Uniformos užsakymas - "Lidata"    Uniformos užsakymas - "Lidata"

5-8 klasių ir I-IV klasių mokiniams (spalva pasirinktinai) :

_____________________________
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu ir Riešės gimnazijos mokinių (ugdytinių) vežimo mokykliniu autobusu tvarkos aprašu, kviečiame teikti prašymus dėl vaikų pavėžėjimo paslaugos suteikimo 2023-2024 m.m. Prašymai teikiami elektroniniu paštu: registracija@riesesgimnazija.lt arba atvykus Gimnazijos raštinę (3.03 kabinetą).
Tėvai (globėjai, rūpintojai) pageidaujantys, jog jų vaikams būtų suteikta pavežimo mokykliniu autobusiuku paslauga, turi ne vėliau kaip iki 2023 m. rugpjūčio 01 d. užpildyti ir raštu (įskaitant pranešimus elektroniniu paštu) pateikti tinkamai užpildytą ir pasirašytą Prašymą dėl vežimo mokykliniu autobusu paslaugų teikimo.
Dėmesio: vėliau  nagrinėjami tik naujai atvykusių mokinių prašymai.
Priedai:
Kilus klausimams dėl mokinių pavėžėjimo kviečiame skambinti socialinei pedagogei Renatai Buividavičienei telefonu: + 370 677 53995 .
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Daugiau informacijos apie Atvirų durų dieną galite rasti čia.

 

 

 

 

 

Skip to content