Menu Close

Pranešėjų apsauga

Apie pažeidimus gali pranešti bet kuris asmuo, kurį su gimnazija sieja ar siejo darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.), taip pat kiti asmenys.

Pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą informacija apie pažeidimus teikiama dėl:

•   pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;

•   pavojaus aplinkai;

•   kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;

•   neteisėtos veiklos finansavimo;

•   neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;

•   neteisėtu būdu įgyto turto;

•   padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;

•   kitų pažeidimų.

Kompetentingu subjektu administruoti gimnazijos vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą (nagrinėti jais gautą informaciją apie pažeidimus, užtikrinti asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimus, konfidencialumą) yra paskirta priešmokyklinio ir pradinio  ugdymo skyriaus vedėja Agnė Pujanauskienė (tel.: +370 673 22069; el.p. agne.pujanauskiene@riesesgimnazija.lt, adresas: Beržų g. 2A, Riešė, LT-14266 Vilniaus raj.)

Informaciją apie korupciją ir pastebėtus pažeidimus Riešės gimnazijoje vidiniu pranešimų apie pažeidimus kanalu galima pateikti:

•   tiesiogiai atvykus į gimnaziją darbo valandomis pas kompetentingą subjektą adresu: Beržų g. 2A, Riešė, LT-14266 Vilniaus raj.

•   atsiųsti nustatytos formos  arba laisvos formos pranešimą paštu gimnazijai adresu: Beržų g. 2A, Riešė, LT-14266 Vilniaus raj. Siunčiant pranešimą paštu, po gimnazijos pavadinimu ant voko turi būti nurodoma žyma „Kompetentingam subjektui asmeniškai“. Siunčiant laisvos formos pranešimą turi būti nurodyta, kad informacija teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymu;

• atsiųsti nustatytos formos  arba laisvos formos pranešimą gimnazijos elektroninio pašto adresu info@riesesgimnazija.lt . Siunčiant laisvos formos pranešimą turi būti nurodyta, kad informacija teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymu.

Riešės gimnazijos vidiniu pranešimų apie pažeidimus teikimo kanalu gautų pranešimų nagrinėjimo tvarką ir procedūras nustato Informacijos vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu teikimo ir tvarkymo Riešės gimnazijoje tvarkos aprašas.

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme nustatytos asmenų, teikiančių informaciją apie pažeidimus, teisės ir garantijos.

Asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimus, apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemonės:

•   asmens konfidencialumo užtikrinimas;

•   draudimas daryti neigiamą poveikį asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą;

•   teisė gauti atlyginimą už vertingą informaciją;

•   teisė gauti kompensaciją;

•   nemokamos teisinės pagalbos užtikrinimas;

•   atleidimas nuo atsakomybės.

Prieš darbuotoją, pateikusį informaciją apie pažeidimą, ir jo šeimos narius, dirbančius gimnazijoje, dėl tokios informacijos pateikimo nuo informacijos pateikimo dienos draudžiama imtis neigiamo poveikio priemonių: atleisti jį iš darbo, perkelti į žemesnes pareigas ar kitą darbo vietą, bauginti, priekabiauti, diskriminuoti, grasinti susidoroti, apriboti karjeros galimybes, sumažinti darbo užmokestį, pakeisti darbo laiką, kelti abejones dėl kompetencijos, perduoti neigiamą informaciją apie jį tretiesiems asmenims, taikyti bet kokias kitas neigiamo poveikio priemones.

Darbuotojui, pranešusiam apie pažeidimą, ir jo šeimos nariams, dirbantiems gimnazijoje, taikomos teisinės gynybos priemonės, nustatytos Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo 11 straipsnyje ir kituose teisės aktuose.

Pranešėjų apsaugą reglamentuojantys teisės aktai ir kita aktuali informacija:

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimas Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“

Specialiųjų tyrimų tarnybos parengta atmintinė dėl pranešimo apie asmeniui žinomą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką tvarkos

 

 

Skip to content