Menu Close

Apie mus

Riešės gimnazijos steigėjas –  Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.  Gimnazijoje vykdomos ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio bei vidurinio ugdymo programos.

GIMNAZIJOS VIZIJA.

Gimnazija – aukštos kultūros, kūrybiška, atvira inovacijoms švietimo įstaiga, užtikrinanti šiuolaikinius poreikius atitinkančią ugdymo(si) kokybę.

GIMNAZIJOS MISIJA.

Bendradarbiaujanti ir nuolat besimokanti gimnazijos bendruomenė, kurianti pozityvią bei saugią socialinę – emocinę aplinką ir užtikrinanti galimybę kiekvienam mokiniui siekti geriausių ugdymosi rezultatų pagal jo galimybes bei poreikį.

 VERTYBĖS:

  • ATVIRUMAS – naujovėms, dialogui, iniciatyvai, bendradarbiavimui.
  • LYDERYSTĖ – bendruomenės nariai dalyvauja gimnazijos veikloje, imasi iniciatyvų ir jas palaiko.
  • ATSAKOMYBĖ – už mokymą(si), savo veiksmus ir tų veiksmų pasekmes.
  • TOLERANCIJA – bendruomenės nariai yra vienodai priimami nepriklausomai nuo lyties, amžiaus, išsilavinimo, orientacijos, tautybės, rasės, pažiūrų.
  • KŪRYBIŠKUMAS – esame kūrybingi ir veiklūs, formuojame kūrybai palankią aplinką.
  • PILIETIŠKUMAS – domimės šalies socialine, kultūrine ir politine aplinka, dalyvaujame nevyriausybinių organizacijų veikloje, sprendimų priėmimo procesuose.

    FILOSOFIJA:

  Gera mokykla – tiltas tarp minties ir veiksmo, tiesos ir vertybės. (L. Donskis)

 

Riešės gimnazijoje mokosi  1483 mokiniai, iš kurių 140 ugdosi pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programą.

Mokykloje dirba 135 darbuotojai,  iš kurių 94 pedagoginiai darbuotojai:  ekspertai (1), metodininkai (17), vyr. mokytojai (50), mokytojai (26). Pagalbą mokiniui teikia šie specialistai: psichologai (2), socialiniai pedagogai (2), karjeros ugdymo specialistas (1), logopedas (1), spec. pedagogai (2), sveikatos priežiūros specialistas (1), bibliotekos darbuotojai (2), neformalaus ugdymo specialistė (1).

Riešės gimnazijai nuo 2022 m. birželio 27 d. vadovauja direktorė Egidija Urbanavičienė.

2022 m. renovuotas gimnazijos pastatas, atnaujintos gimnazijos edukacinės bei poilsio erdvės įsigyjant modernius baldus, įrengtos modernios gamtos mokslų laboratorijos 5-12 klasių ir 1-4 klasių mokiniams, įsigytos ugdymo priemonės, siekiant diegti STEAM ugdymo modelį bei fotografijos ir video vizualinių menų disciplinas įvairaus amžiaus mokinių grupėse. Įsigytos ugdymo priemonės, siekiant užtikrinti moderniausių informacinių technologijų diegimą gimnazijoje bei užtikrinti specialiųjų poreikių mokinių ugdymą.

Mokykloje įgyvendinami įvairūs projektai bei iniciatyvos : „Ugdymo kokybės gerinimas virtualių aplinkų ir ugdymo priemonių pagalba“, „Treniruokimės smagiai“, „Riešės gimnazijos bendruomenės sporto renginių materialinio aprūpinimo gerinimo projektas“, tarptautinis projektas „Socio-emocinių gebėjimų lavinimas pradinio ugdymo klasėse“, programos „Įveikime kartu“, „Antras žingsnis“, „Obuolio draugai“, “Olweus”. Nuo 2019-09-01 iki 2022-08-31 įgyvendintas Erasmus + programos projektas ,,Sveikame  kūne – sveika siela”. Gimnazijoje organizuojami respublikiniai – regioniniai renginiai: respublikinis kalėdinis renginys „Seku, seku pasaką”, respublikinis liaudiškų šokių kolektyvų festivalis „Ei, šokėjau, sukis vėju”, dainos festivalis “ Skambantys lašiukai”, skirtas Vilniaus miesto ir rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių auklėtiniams, virtuali respublikinė muzikinė kūrybinių darbų paroda „Šokantys paveikslai”, interaktyvi respublikinė muzikinė kūrybinių darbų paroda „Skambantys žiemos žibintai-2022” – pristatanti 1-12 klasių bendrojo lavinimo įstaigų auklėtinių individualią arba kolektyvinę kūrybinę veiklą, apjungiant ir įtraukties mokytis sunkumų patiriančius mokinius. Kalėdų laikotarpiu rengiamos labdaringos socialinės akcijos „Gyvūnų Kalėdos”, „Knygų Kalėdos”. Mokytojai aktyviai dalyvauja “ Kultūros paso” edukacinėse veiklose bei organizuoja ugdomąsias bei kūrybines veiklas netradicinėse erdvėse. Vien tik per 2022 metus gimnazijos mokytojai organizavo net 413 edukacinių išvykų.

Siekiant gerinti mokinių verslumą, nuo 2022 metų gimnazijoje pradėjo dirbti karjeros ugdymo specialistė. Nuo tada Riešės gimnazija pateko į verslumą aktyviausiai propaguojančių 5-8 klasių sąrašą (žurnalas “Reitingai”, 2022 m. gruodis).

Siekiant stiprinti tiek vietos  bendruomenės tarpusavio ryšį, tiek bendruomenės ir gimnazijos sąveiką,  gimnazijos erdvėse nuolat rengiamos parodos ir renginiai svarbiems istoriniams  įvykiams paminėti. Bibliotekos erdvėje vyksta poezijos popietės, pasakų skaitymai, neformalios pamokėlės, skirtos skaitymo skatinimui, taip pat formuojamas teigiamas požiūris į skaitymą. Skaitytojų klubo vakarai, kuriuose gimnazijos bendruomenės nariai dalinasi skaitymo potyriais ir aktualia informacija apie skaitomas knygas.

Kartu su Riešės bendruomene kuriamos ir savitos bendrystės tradicijos. Viena iš tokių – tulpių sodinimo akcija ,,Žydinti Riešė”, prie kurios prisidėjo ne tik mokyklos ir bendruomenės nariai, bet ir verslą vykdančios įmonės, kurių dėka mokyklos kiemą ir kelią link mokyklos pavasarį puoš daugiau nei 8000 tulpių, hiacintų, narcizų  žiedų. O prieš kiekvienas šventes bendruomenės narių sukurtos instaliacijos dovanoja nedidelę pasaką mokyklai ir vietos bendruomenei.

Šios iniciatyvos, bendruomeniškumas kuria palankią mokymuisi aplinką ir teigiamą gimnazijos įvaizdį, skatina mokinių, mokytojų, tėvų pozityvią bendrystę, akcentuoja mokyklos vertybes:  atvirumą, atsakomybę, lyderystę, toleranciją, kūrybiškumą ir pilietiškumą.

Skip to content