Menu Close

Komisijos, darbo grupės

RIEŠĖS GIMNAZIJOS UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMO KOMANDA

Ugdymo turinio atnaujinimo (UTA) komandos sudėtis.

UTA komanda įpareigota iki 2023 m. kovo 1 d. įvertinti Riešės gimnazijos pasirengimą diegti atnaujintas ugdymo programas bei sudaryti UTA įgyvendinimo ir priemonių planą.

 _____________

RIEŠĖS GIMNAZIJOS UGDYMO PLANO DARBO GRUPĖ

Riešės gimnazijos ugdymo plano darbo grupės sudėtis 2024 m. 

Riešės gimnazijos ugdymo plano darbo grupės sudėtis 2023 m.

Ugdymo plano darbo grupės pagrindinės funkcijos:

 • sudaryti ugdymo planą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos pateiktomis aktualiomis rekomendaijomis;
 • analizuoti  ugdymosi pokyčius, atlikti stebėjimą ir poveikio analizę.

________________

RIEŠĖS GIMNAZIJOS METODINĖS GRUPĖS

Riešės gimnazijos metodinių grupių pirmininkai

Metodinių grupių pagrindinės funkcijos:

 • nagrinėja ugdymo turinio planavimo, integravimo, (įsi)vertinimo ir pan. strategijų įgyvendinimo klausimus;
 • nustato metodinės grupės mokslo metų veiklos prioritetus, sudaro veiklos planą ir jį įgyvendina;
 • analizuoja dalykų ugdymo programas;
 •  sprendžia vadovėlių ir mokymo(si) priemonių naudojimo bei įsigijimo klausimus;
 • nagrinėja mokinių ugdymo sėkmingumą ir jų pasiekimus, dalyvauja sprendžiant pagalbos teikimo mokiniui klausimus;
 • aptaria mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius;
 • vykdo pedagoginės gerosios patirties sklaidą;
 • teikia siūlymus metodinės veiklos organizavimo klausimais gimnazijos tarybai, metodinei tarybai, direktoriui, skyrių vedėjams.

______________

RIEŠĖS GIMNAZIJOS MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJA

Riešės gimnazijos mokinių priėmimo komisijos sudėtis

Komisijos pagrindinės funkcijos:

 • koordinuoja mokinių priėmimą į gimnaziją;
 • tikrina, ar priimamų mokytis asmenų sąrašai sudaryti vadovaujantis Priėmimo į Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos priėmimo į bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu, patvirtintu 2023 m.  balandžio 14 d. (Nr. V-511) Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ministro įsakymu  “DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2012 M. KOVO 28 D. ĮSAKYMO NR. V-552 „DĖL PRIĖMIMO Į VALSTYBINES BENDROJO UGDYMO IR IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLAS, KURIŲ SAVININKO TEISES IR PAREIGAS ĮGYVENDINANTI INSTITUCIJA YRA ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO” ir kitais priėmimą į mokyklas reglamentuojančiais teisės aktais;
 • teikia gimnazijos direktoriui rekomendacijas dėl atskirų klasių komplektavimo;
 • stebi, ar gimnazijos interneto svetainėje ir kitose laikmenose viešai skelbiama visa
  reikiama informacija apie asmenų priėmimą;
 • konsultuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) vaikų priėmimo į gimnaziją klausimais.

________________

RIEŠĖS GIMNAZIJOS MOKINIŲ VEŽIMO MOKYKLINIAIS AUTOBUSAIS ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO KOMISIJA

Riešės gimnazijos mokinių vežimo mokykliniais autobusais organizavimo ir vykdymo komisijos sudėtis

Komisijos pagrindinės funkcijos:

 • analizuoti ir vertinti vežimo paslaugų poreikio tenkinimą, kokybę, mokinių saugumo užtikrinimą;
 • priimti sprendimus dėl vežimo paslaugų gerinimo.

________________

RIEŠĖS GIMNAZIJOS ETIKOS KOMISIJA

Riešės gimnazijos pedagogų etikos komisijos sudėtis.

Komisijos pagrindinės funkcijos:

 • vykdyti Pedagogų etikos kodekso priežiūrą;
 • nagrinėti pedagogų ginčus, nesutarimus bei taikyti moralinio poveikio priemones.

____________

 RIEŠĖS GIMNAZIJOS MOBINGO IR PSICHOLOGINIO SAUGUMO KOMISIJA

Mobingo ir psichologinio saugumo komisijos sudėtis.

Komisijos pagrindinės funkcijos:

 • užtikrinti reikiamos pagalbos teikimą nukentėjusiesiems pagal psichologinio smurto ir mobingo darbe prevencijos įgyvendinimo tvarką;
 • užtikrinti darbuotojų, pateikiančių pranešimą dėl psichologinio smurto ar mobingo konfidencialumą, objektyvumą ir nešališkumą visų galimo psichologinio smurto ar
  mobingo atvejo dalyvių atžvilgiu.

____________

 RIEŠĖS GIMNAZIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Vaiko gerovės komisijos sudėtis

Vaiko gerovės 2024-2025 m. veiklos planas

Vaiko Gerovės komisijos kompetencija:

 • remiantis Gimnazijos turimais įsivertinimo ir kitais duomenimis reguliariai atlikti Gimnazijos mokymosi aplinkos, jos saugumo, Gimnazijos bendruomenės narių tarpusavio santykių ir kitų su vaiko gerove susijusių aspektų analizę;
 • rūpintis pozityvaus Gimnazijos mikroklimato kūrimu ir pozityvių vertybių puoselėjimu, koordinuoti prevencijos ir intervencijos priemonių įgyvendinimą, teikti siūlymus Gimnazijos direktoriui dėl saugios ir mokymuisi palankios aplinkos užtikrinimo, vaikų socialinio ir emocinio ugdymo, prevencinių ir kitų programų įgyvendinimo, kitų su vaiko gerove susijusių aspektų;
 • organizuoti Gimnazijos bendruomenės švietimą vaiko teisių apsaugos, prevencijos, vaikų saviraiškos plėtojimo ir kitose vaiko gerovės srityse, rekomenduoti kvalifikacijos tobulinimo renginius vaikų socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo, kitose su vaiko gerove susijusiose srityse Gimnazijoje dirbantiems mokytojams;
 • gavus tėvų (kitų atstovų pagal įstatymą) sutikimą, atlikti pirminį vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių, kylančių ugdymo (-si) procese, įvertinimą, prireikus, kreiptis į pedagoginę psichologinę ar švietimo pagalbos tarnybą dėl vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo, specialiojo ugdymo ir (ar) švietimo pagalbos jiems skyrimo švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka;
 • organizuoti ir koordinuoti mokymo (-si) / ugdymo (-si), švietimo ar kitos pagalbos vaikui teikimą, tartis su tėvais (kitais atstovais pagal įstatymą), mokytojais dėl jos turinio, teikimo formos ir būdų;
 • organizuoti ir koordinuoti švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, tvarkyti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių apskaitą Gimnazijoje;
 • vykdyti kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.

________________

RIEŠĖS GIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO DARBO GRUPĖ

Riešės gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės sudėtis

Veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės  funkcijos:

 • organizuoti gimnazijos veiklos vertinimą, apibendrinti jo rezultatus;
 • bendradarbiauti su kitomis kokybės tobulinimo komandos grupėmis, vykdant mokyklos veiklos įsivertinimą;
 • telkti mokytojų bendruomenę pasirinktos srities analizei ir vertinimui;
 • supažindinti mokyklos bendruomenę su mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo išvadomis;
 • teikti pasiūlymus rengiant mokyklos veiklos planą.

__________________

RIEŠĖS GIMNAZIJOS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO VEIKLOS KOKYBĖS  ĮSIVERTINIMO DARBO GRUPĖ

Riešės gimnazijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įsivertinimo darbo grupė

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės  funkcijos:

 • organizuoti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo veiklos vertinimą, apibendrinti jo rezultatus;
 • bendradarbiauti su kitomis kokybės tobulinimo komandos grupėmis, vykdant mokyklos veiklos įsivertinimą;
 • telkti mokytojų bendruomenę pasirinktos srities analizei ir vertinimui;
 • supažindinti mokyklos bendruomenę veiklos kokybės įsivertinimo išvadomis;
 • teikti pasiūlymus rengiant ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo veiklos planą.

___________________

RIEŠĖS GIMNAZIJOS MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI ATESTACINĖS  KOMISIJA

Riešės gimnazijos atestacinės komisijos sudėtis

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisijos kompetencija:

 • teikti informaciją mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams apie atestacijos tvarką, mokytojų atestacijos programą, komisijos posėdžių datas bei komisijos nutarimus;
 • atsižvelgiant į per metus pateiktus mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų prašymus, kasmet rengti ir suderinus su institucijos vadovu, mokyklos taryba, mokytojų taryba, darbuotojų atstovais teikti steigėjui tvirtinti trejų metų (slenkamuoju principu sudaromą) mokytojų atestacijos programą;
 • svarstyti klausimus dėl kvalifikacinių kategorijų suteikimo mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams ir priimti sprendimus;
 • svarstyti klausimus dėl mokytojo ir pagalbos mokiniui specialisto veiklos atitikties turimai kvalifikacinei kategorijai;
 • atidėti (pratęsti) atestacijos (pagal mokytojų atestacijos programą) ar mokytojo veiklos atitikties turimai kvalifikacinei kategorijai nustatymo terminą, gavusi motyvuotą mokytojo prašymą (dėl ligos, stažuotės ar kitų objektyvių priežasčių). Mokytojo ir pagalbos mokiniui specialisto veiklos atitikties turimai kvalifikacinei kategorijai nustatymą komisija gali atidėti ne ilgiau kaip vieniems metams;
 • svarstyti mokytojų prašymus dėl praktinės veiklos vertinimo peržiūrėjimo (pagal Nuostatų 81 punktą);
 • priimti nutarimus dėl praktinės veiklos vertintojų grupės sudarymo.

______________

RIEŠĖS GIMNAZIJOS TURTO NUOMOS KOMISIJA

Riešės gimnazijos  turto nuomos komisijos sudėtis

Turto nuomos komisijos  funkcijos:

 • organizuoti nekilnojamojo turto nuomos procesą;
 • organizuoti komisijos posėdžius;
 • organizuoti, dalyvauti ir atstovauti Gimnazijos interesams derybose su nuomininkais.

_________________

RIEŠĖS GIMNAZIJOS VEIKLOS RENGIMO DARBO GRUPĖ

Veiklos plano darbo grupė.

Veiklos plano rengimo darbo grupės funkcijos:

 • analizuoti, sisteminti bei tobulinti Riešės gimnazijos veiklos planus;
 • parengti gimnazijos metinį veiklos planą;
 • vykdyti kokybišką ir laiku teikiamos informacijos sklaidą.

________________

RIEŠĖS GIMNAZIJOS KORUPCIJOS IR  PREVENCIJOS DARBO GRUPĖ:

Korupcijos prevencijai ir kontrolei darbo grupės sudėtis.

Korupcijos ir prevencijos darbo grupės funkcijos:

 • vykdyti korupcijos pasireiškimo tikimybės stebėseną;
 • atlikti sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, įvertinimą teisės aktų nustatyta tvarka;
 • teikti gimnazijos direktoriui pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos ir kontrolės gimnazijos veiklos srityje, kad nustatyti korupcijos faktai nepasikartotų;
 • bendrauti ir keistis informacija, kurios reikia korupcijos prevencijai ir kontrolei užtikrinti, su kitomis įstaigomis ir jose dirbančiais asmenimis, vykdančiais korupcijos prevenciją.

_________________

RIEŠĖS GIMNAZIJOS VALGYKLOS DARBO PRIEŽIŪROS DARBO GRUPĖ:

Valgyklos darbo priežiūros darbo grupė

Valgyklos darbo priežiūros darbo grupės funkcijos:

 • vykdyti valgyklos darbo stebėseną;
 • atlikti darbo įvertinimą teisės aktų nustatyta tvarka;
 • teikti pasiūlymus dėl valgyklos darbo tobulinimo;
 • bendrauti ir keistis informacija, kurios reikia valgyklos darbui kontrolei užtikrinti.

_________________

RIEŠĖS GIMNAZIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA 

Riešės gimnazijos viešųjų pirkimų komisija

 • pritaria ar nepritaria parinktam pirkimo būdui, nagrinėja parengtus ir suderintus pirkimo dokumentus;
 • Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka rengia susitikimus su tiekėjais;
 • atlieka vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą;
 • vertina tiekėjų kvalifikacinius duomenis, vadovaudamasi pirkimo dokumentuose nustatytais kriterijais ir procedūromis; priima sprendimą dėl kiekvieno paraišką ar pasiūlymą pateikusio tiekėjo kvalifikacinių duomenų ir kiekvienam jų raštu praneša apie šio vertinimo rezultatus;
 • esant reikalui, atlieka tiekėjų kvalifikacinę atranką;
 • derasi su tiekėjais dėl kainos ir kitų pasiūlymo sąlygų;
 • nagrinėja, vertina ir palygina tiekėjų pateiktus pasiūlymus; perduoda pranešimus tiekėjams;
 • nustato Viešųjų pirkimų įstatymo, įstaigos viešųjų supaprastintų pirkimų taisyklių ir kitų viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka laimėjusius pasiūlymus;
 • įstatymų nustatyta tvarka nagrinėja tiekėjų rašytines pretenzijas ir teikia išvadas, paaiškinimus įstaigos direktoriui. Sprendimą dėl pretenzijos, remdamasis Komisijos išvadomis ir/ ar Komisijos pirmininko paaiškinimais, priima įstaigos direktorius;
 • komisija atlieka kitus su pirkimo procedūromis susijusius veiksmus, neprieštaraujančius Viešųjų pirkimų įstatymui ir kitiems viešuosius pirkimus reglamentuojantiems teisės aktams.
Skip to content