Menu Close

Specialistų paslaugos

Mūsų tikslas, kad kiekvienas Riešės gimnazijos vaikas jaustųsi saugus, pasitikėtų savimi ir patirtų asmeninę pažangą bei sėkmę!


Moksleivi,

jei nori pasikalbėti, pasidžiaugti, pasitarti susidūrus su sunkumais ar problema visada gali kreiptis į  socialinius pedagogus:

Inga Navickaitė
Dirba su 1-4 klasėmis (2.09 kab.)
socpedagoge.navickaite@gmail.com

…………………….
Paulina Pinevičė
Dirba su 5-12 klasėmis (3.04 kab)
paulina.neformalus.svietimas@gmail.com

…………………..

Renata Buividavičienė
Dirba su 5-12 klasėmis (1.45kab)
renata.socpedagoge@gmail.com

Mes kartu bandysime išspręsti iškilusius sunkumus!

Riešės gimnazijoje socialinis pedagogas atlieka šias funkcijos:
– vykdo pirminį pedagoginį-psichologinį mokinių vertinimą, nustato gebėjimų, socialinių įgūdžių lygį bei vertina mokinių pažangą gimnazijoje. Kartu su švietimo pagalbos specialistais, klasės vadovais, nustato mokinius, kuriems reikalinga socialinė pedagoginė pagalba, sudaro pagalbos planą ir jį įgyvendina;
– nuolat vertina ir stebi mokinių elgesį, lankomumą bei bendradarbiaujant su švietimo pagalbos specialistais, klasių vadovais identifikuoja kylančias problemas ir jas sprendžia;
– konsultuoja mokytojus, tėvus (globėjus, rūpintojus) mokinius, padeda spręsti problemas, esant poreikiui nukreipia pas specialistus už gimnazijos ribų. Esant konfliktinei situacijai tarpininkauja tarp mokinių, tarp mokinių ir mokytojų;
– individualiai dirba su mokiniais, patiriančiais socialinę atskirtį, turinčiais specialiųjų poreikių, emocinių, elgesio, sveikatos ir kitų problemų;
– atstovauja ir užtikrina geriausius vaiko interesus, pastebėjus pažeidimus informuoja apie tai vaiko teisių apsaugos tarnybą, policijos pareigūnus ir kitas institucijas;
– dalyvauja gimnazijos Vaiko gerovės komisijos ir kitų darbo grupių veikloje;
– teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialiųjų poreikių mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir juos konsultuoja specialiųjų poreikių mokinių ugdymo klausimais;
– informuoja, konsultuoja gimnazijos bendruomenę specialiųjų poreikių mokinių ugdymo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais;

-formuoja gimnazijos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių mokinius;
– organizuoja ir vykdo prevencines programas patyčių, žalingų įpročių, lankomumo, mokymosi motyvacijas, emocijų ir elgesio sutrikimo tematika, organizuoja prevencinius renginius ir paskaitas.

 

 

 

Skip to content